home | email | contact | download  
 


Home
Boekhouding
Referenties
Internettelefonie
Software updates
Support
Ohmega Software Platform
Willem van hillegaersbergstraat 12b
3051 RJ Rotterdam
085 2737 432

info@ohmega.nl

Skype Me™!

producten
Business(totaalpakket) verhuur magazijn project Transport productie
Boekhouding Webshop lotlogic reparatie uitzendb. Handboek
 
 


Licentie voorwaarden.
Onderhoudscontract
Algemene oorwaarden

 

LICENTIEVOORWAARDEN OHMEGA SOFTWARE PLATFORM

1.1 "Ohmega Software Platform", hierna te noemen "Ohmega
software", verleent aan gebruiker het niet exclusieve recht om
een exemplaar van Het programma als beschreven in het
licentiescherm op een systeem te installeren en te gebruiken.
Het gebruiksrecht strekt zich uit tot de bij de programmatuur
behorende documentatie. Gebruiker is terzake van het
gebruiksrecht een eenmalige vergoeding verschuldigd als vermeld
in de prijslijst of andere officiële prijspublicatie.

1.2 Het gebruiksrecht gaat in nadat de betreffende programmatuur
door gebruiker betaald is en de licentieregistratie door Ohmega
Software is ontvangen.

1.3 Het gebruiksrecht omvat ook standaard aanpassingen aan en
nieuwe versies van de programmatuur die ingevolge deze
overeenkomst aan gebruiker geleverd worden.

1.4 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van
Ohmega Software niet overdraagbaar. Het is gebruiker niet
toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, verkopen,
vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder
welke titel dan ook - al dan niet om niet - aan derden voor welk
doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

1.5 Het is gebruiker, voor zover de wet zulks toelaat, niet
toegestaan enige door Ohmega Software ter beschikking gestelde
programmatuur of enig gedeelte daarvan, daaronder begrepen
documentatie - op welke wijze ook vastgelegd - te kopiëren, te
reproduceren, te vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te
de-compileren, na te maken, te wijzigen, of te reconstrueren,
zonder uitdrukkelijke toestemming van Ohmega Software.

1.6 Tenzij Ohmega Software afwijkende bepalingen stelt, is het
gebruiker toegestaan voor beveiligingsdoeleinden twee kopieën te
maken van de programmatuur. Deze kopieën zullen door gebruiker
niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter
vervanging van het eventueel onbruikbaar geworden originele
materiaal.

1.7 Gebruiker is verplicht een backup-optie te maken van de
databestanden in alle gevallen waarin de programmatuur dit
aangeeft (adviseert) en in alle gevallen waarin het gebruiker
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en
veilig functioneren van de programmatuur noodzakelijk kan zijn.
Bij gebreke hiervan is Ohmega Software nimmer aansprakelijk voor
kosten van reproductie van verminkte of verloren gedane gegevens
en evenmin voor vervolgschade of winstverlies voor de gebruiker,
waaronder begrepen schade ten gevolgen van bedrijfsstagnatie.

2.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van
intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke
rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de
programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies),
databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan
Ohmega Software of haar licentiegever. Niets in deze
overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van
zodanige rechten.

2.2 Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van
intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Ohmega Software
te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

2.3 Het is Ohmega Software toegestaan om technische (ev.
softwarematige en preventieve) maatregelen te nemen en te
onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.

3.1 Alle aan de gebruiker geleverde zaken, zoals diskettes en
handboeken, blijven eigendom van Ohmega Software totdat alle
bedragen die de gebruiker verschuldigd is op grond van deze
overeenkomst zijn voldaan.

3.2 Rechten worden gebruiker steeds verleend onder de voorwaarde
dat gebruiker de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig
betaalt.

Naar top

ALGEMENE ONDERHOUDSCONTRACT VOORWAARDEN

ONDERHOUD

1.1 Ohmega Software pleegt voortdurend onderhoud aan door haar
ontwikkelde en geleverde programmatuur. Gebruiker heeft, met
inachtneming van deze overeenkomst, met betrekking tot de
programmatuur in zijn licentie recht op de relevante resultaten
van dit onderhoud.

1.2 Bij bepaalde samenstellingen van de programmatuur is
onderhoud verplicht, in welk geval zulks in de actuele
prijslijst wordt vermeld.

1.3 Indien partijen een onderhoudsovereenkomst sluiten maakt
deze integraal deel uit van tussen partijen van kracht zijnde
licentieovereenkomst.

1.4 Het onderhoud betreft telkens de gehele licentie. Indien
gebruiker besluit andere Ohmega Software-programmatuur aan de
licentie toe te voegen, zal deze programmatuur stilzwijgend aan
de onderhoudsovereenkomst worden toegevoegd.

1.5 De prijs van het onderhoud wordt berekend aan de hand van de
actuele prijslijst en over alle programmatuur in de betreffende
licentie. Ohmega Software is gerechtigd prijswijzigingen door te
voeren. Gebruiker verklaart zich bij ondertekening van deze
overeenkomst uitdrukkelijk met eventuele prijswijzigingen
akkoord indien deze(maximaal)gelijke tred houden met de CBS
Prijsconsumptie-index voor Zakelijk Dienstverlening. Bij
prijsstijgingen boven het indexcijfer kan gebruiker de
onderhoudsovereenkomst opzeggen. Eventuele prijsstijgingen
worden tijdig via Ohmega Software of haar dealerkanaal bekend
gemaakt.

1.6 Het onderhoud omvat in ieder geval:
a) Het naar beste vermogen opsporen en herstellen van
onvolkomenheden in de standaardvorm van de programmatuur en in
de daarbij behorende documentatie, alsmede in de door Ohmega
Software aangebrachte standaardaanpassingen daarvan. Onder
onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de programmatuur
voorkomende fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik
van de programmatuur geconstateerde afwijkingen in vergelijking
met de daaraan in de bijbehorende documentatie toegeschreven
eigenschappen.
b) Het naar beste vermogen aanpassen van de programmatuur aan
relevante gewijzigde (extreme) omstandigheden, zoals
wetswijzigingen.
c) Het ter beschikking stellen alsmede documenten van
standaardaanpassingen in de programmatuur die als gevolg van
logische wijzigingen in de door Ohmega Software ondersteunde
configuratie nodig zijn.
d) Basissupport.(Helpdesk)

1.7 Het onderhoud omvat tevens het ter beschikking stellen van
nieuwe versies van de programmatuur. Indien een nieuwe versie
een wezenlijke verandering van functionaliteit met zich
meebrengt, zal Ohmega Software daarbij behorende documentatie
ter beschikking stellen. Wanneer de technologische ontwikkeling
hiertoe nadrukkelijk aanleiding geeft, kan Ohmega hogere eisen
stellen aan de configuratie waarop de nieuwe versie bij
gebruiker geÓnstalleerd moet worden. Indien gebruiker deze eisen
niet opvolgt, vervalt de garantie met betrekking tot de
programmatuur, voorzover nog kracht is. Tevens vervalt de
verplichting van Ohmega Software, zoals vermeld in de
onderhoudsovereenkomst, tot het verlenen van onderhoud op de
betreffende programmatuur.

1.8 Zes maanden na het beschikbaar stellen aan gebruiker van de
nieuwe versie is Ohmega Software jegens gebruiker niet meer
verplicht tot onderhoud van de oude versie, noch tot het
verlenen ven basissupport ten aanzien van de oude versie.

1.9 Ohmega Software streeft ernaar in de nieuwe versie alle
functionele mogelijkheden van de vorige versie ongewijzigd over
te nemen, doch kan zulks niet garanderen.

1.10 Onder onderhoud valt niet het geschikt maken van de
programmatuur voor een andere dan de oorspronkelijke
configuratie.

1.11 Opzegging van de onderhoudsovereenkomst met betrekking tot
een deel van de programmatuur binnen een licentie is slechts
mogelijk - met inachtneming van de opzegtermijn - indien
tegelijkertijd het gebruiksrecht van de betreffende
programmatuur wordt beÎindigd.

Naar top

AANVANG, DUUR EN BEEINDIGING VAN ONDERHOUD

2.1 De onderhoudsovereenkomst treedt - onder omstandigheden met
terugwerkende kracht - in werking op de eerste dag van de maand
volgend op die waarin Ohmega Software de bestelling van de
betreffende programmatuur heeft uitgeleverd.

2.2 De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode
van een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een
opvolgende periode van een jaar, tenzij een der partijen de
onderhoudsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van
drie maanden tegen het einde van een lopende periode bij
aangetekende brief heeft opgezegd. Bij kennisgeving door de
gebruiker van beÎindiging van het gebruikersrecht van (delen
van) de programmatuur wordt de onderhoudsovereenkomst per
eerstvolgende vervaldatum beÎindigen, zulks met inachtneming van
de opzegtermijn.

2.3 De einddatum van de eerste periode van het onderhoud van
later aan de betreffende licentie, en dus aan de
onderhoudsovereenkomst, toegevoegde programmatuur wordt
gelijkgesteld aan de eerstvolgende verlengingsdatum van de
onderhoudsovereenkomst.

2.4 Indien Ohmega Software tot een prijsverhoging besluit die
het in artikel 1.5 genoemde indexcijfer te boven gaat, is
gebruiker gerechtigd de onderhoudsovereenkomst tegen de
verlengingsdatum op te zeggen. Onderhoud wordt telkens een maand
voorafgaand aan de betreffende periode gefactureerd. Ohmega
Software is gerechtigd het onderhoud van de programmatuur op te
schorten zolang geen volledige betaling ten aanzien van het
onderhoud is ontvangen.

2.5 Opzegging van de onderhoudsovereenkomst door een der
partijen op grond van dit artikel tast geen enkele bepaling aan
terzake van het recht op gebruik van de programmatuur, behoudens
indien het onderhoud op grond van artikel 1.2 verplicht is of
onderhoud ten aanzien van een deel van de licentie wordt
opgezegd, conform artikel 1.11 in welke gevallen het in het
verleende gebruiksrecht op de betreffende programmatuur vervalt.

------------------------------------------------------------------


ALGEMENE VOORWAARDEN OHMEGA SOFTWARE PLATFORM

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van
deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en
de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de
offerte anders vermeldt.
3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Ohmega Software
heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met
toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en
dat hij zo nodig, afstand doet van een toepasselijkheidsverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte
worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde
de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht
heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Wijzigingen

Art. 2. 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze
algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij
schriftelijk tussen koper en ‘Ohmega Software Platform’ zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten,
dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk
tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de prijs is
een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 12 van deze algemene
voorwaarden van toepassing is.

Kwaliteit en omschrijving

Art. 3. 1. ‘Ohmega Software Platform’ verbindt zich jegens de koper om hem het
gebruiksrecht van de software te leveren als nader in de (eventueel
later gewijzigde) offerte omschreven.
3. ‘Ohmega Software Platform’ staat er niet voor in, dat de software geschikt is
voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien
dit doel aan ‘Ohmega Software Platform’ kenbaar is gemaakt tenzij het tegendeel
tussen partijen is overeengekomen.

Eigendom en gebruiksrecht

Art. 4. 1. De eigendom van de software blijft bij ‘Ohmega Software Platform’,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel zal de koper het
gebruiksrecht van de software verkrijgen bij aflevering.
3. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met
eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft
gesteld, behoudt ‘Ohmega Software Platform’ zich het recht voor de koper het
gebruiksrecht van de software te ontnemen. In dat geval verkrijgt de
koper het gebruiksrecht, zodra de koper aan al zijn verplichtingen
jegens ‘Ohmega Software Platform’ heeft voldaan.
4. Indien er gerede twijfel bij ‘Ohmega Software Platform’ bestaat omtrent de
betalingscapaciteit van de koper, is ‘Ohmega Software Platform’ bevoegd de
levering van software uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de
betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door ‘Ohmega Software platform’ door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Tijdstip van levering

Art. 5. ‘Ohmega Software Platform’ zal de software leveren op het tijdstip of
onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald
is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt
deze aan op de datum, waarop ‘Ohmega Software Platform’ de order heeft bevestigd.

Overmacht

Art. 6. 1. De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met
de periode, gedurende welke ‘Ohmega Software Platform’ door overmacht is
verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van ‘Ohmega Software Platform’ is sprake, indien
‘Ohmega Software Platform’ na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt
aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding
daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming,
ziekte, arbeidsongeschiktheid, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het
bedrijf van ‘Ohmega Software Platform’ als bij derden, van wie ‘Ohmega Software Platform’ de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk
moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of
de risicosfeer van ‘Ohmega Software Platform’ ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd
wordt, zijn zowel ‘Ohmega Software Platform’ als de koper bevoegd de
overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft ‘Ohmega
Software Platform’ slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele
is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende
levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij
het gebruiksrecht van het reeds afgeleverde gedeelte van de software te
behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de
overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te
beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was niet meer
te gebruiken, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde
gedeelte van de software door de koper niet meer doeltreffend kan worden
gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende software.

Uitvoering

Art. 7. ‘Ohmega Software Platform’ zal de dienstverlening met zorg uitvoeren
overeenkomstig de met de opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures.

Aansprakelijkheid

Art. 8. 1. ‘Ohmega Software Platform’ is in geval van een toerekenbare
tekortkoming slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding; in
geen geval voor indirecte- of aanvullende schadevergoeding, of voor
gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
2. De door ‘Ohmega Software Platform’ te betalen schadevergoeding gebaseerd op
lid 1, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van het factuurbedrag
zoals dat in de overeenkomst is overeengekomen.
3. ‘Ohmega Software Platform’ is in geval van aansprakelijkheid wegens een
onrechtmatige daad gehouden tot een schadevergoeding van maximaal f 250.000,-.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat de opdrachtgever ‘Ohmega Software Platform’ zo spoedig mogelijk op de
hoogte stelt van de geleden schade.
5. Voor aanspraken van derden vrijwaart de opdrachtgever ‘Ohmega Software Platform’.

Prijs en betaling

Art. 9. 1. De prijs omvat, behalve de prijs voor het gebruik van de
software, de kosten van aflevering ter plaatse, tenzij de offerte anders vermeldt.
2. De koper is verplicht de prijs binnen dertig dagen te voldoen. Hij is
niet bevoegd op deze prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper pet maand 1 % van het factuurbedrag verschuldigd aan ‘Ohmega Software Platform’.
3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet
en evenmin gevolg geeft aan een in gebrekestelling met een termijn van
één week, is ‘Ohmega Software Platform’ bevoegd de koopovereenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de
koper aansprakelijk voor de door ‘Ohmega Software Platform’ geleden schade,
onder meer bestaande uit winstderving en uit kosten van de ingebrekestelling.
4. Indien ‘Ohmega Software Platform’ bij wanprestatie van de koper tot
buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor
rekening van de koper. Deze kosten bedragen minimaal 10% van het factuurbedrag.

Ontbinding

Art. 10. 1. Onverminderd het bepaalde in art. 9 wordt de
koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een
schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling
aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins
de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest,
tenzij curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door ‘Ohmega Software Platform’
 geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Toepasselijk recht

Art. 11. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Arbitrale clausule

Art. 12. 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit
nadere overeenkomsten ter uitvoeren hiervan, zullen met uitsluiting van
de gewone rechterlijke macht, bij wege van arbitrage worden beslecht
overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.
3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid
van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de
president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te
gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de
middelen om die in stand te houden.

Oktober 2001

Naar top

 Ohmega On-line .
On line boekhouden vanaf € 20,- per maand.

Koppeling webshop aan boekhouding
De meeste webshops gekoppeld aan uw financiële administratie


PDF en e-mail
Afdrukken naar Word, naar PDF en automatisch wegmailen

V.V.E.'s
Geen dubbele handelingen meer. Beheer van meerdere administraties tegelijkertijd

Aangesloten accountants
Verspreid over Nederland